Category: Scam

Cybersecurity Malware Privacy Scam

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET กับประเด็น Guildma โทรจันธุรกรรม แนวทางการรับมือกับกลโกงออนไลน์ และสายงานความปลอดภัยไซเบอร์

Cybersecurity Malware Privacy Scam Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET กับประเด็นมัลแวร์ของกลุ่มแฮกเกอร์ Winnti โจมตีมหาวิทยาลัยในฮ่องกง โฆษณาหางานปลอม และกฎหมาย IoT จากฝั่งอังกฤษ