Category: Malware

Cybersecurity Malware Ransomware Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยความปลอดภัยของ ESET ในประเด็นของมัลแวร์ Casbaneiro ในภูมิภาคละตินอเมริกา การขออนุญาต (Permission) ของแอปพลิเคชั่น และโปรแกรมเรียกค่าไถ่โจมตีสถานพยาบาล