Cybersecurity Scam

PayPal เหยื่ออันโอชะของกลโกงออนไลน์

PayPal, Facebook, Microsoft, Netflix และ WhatsApp ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีออนไลน์มากที่สุด

หน่วยงานความปลอดภัยอีเมล Vade Secure พบว่า PayPal, Facebook, Microsoft, Netflix และ WhatsApp เป็นแบรนด์ที่มิจฉาชีพออนไลน์ใช้ในแผนการหลอกลวงต่างๆมากที่สุด

แพลตฟอร์มการชำระเงิน PayPal เป็นอันดับหนึ่งที่ถูกใช้มากที่สุด สังเกตได้จาก URL ปลอมที่พบ ไม่แปลกใจเลยที่แพลตฟอร์มการชำระเงินที่มีผู้ใช้กว่า 305 ล้านคนทั่วโลกจะครองอันดับ 1

นักวิจัยของ ESET พบว่าแผนการส่วนมากที่ใช้โจมตีผู้ใช้ PayPal จะมาในรูปแบบทั้งผู้ใช้ทั่วไปและผู้ใช้องค์กร ด้วยมุก “unusual activity on your account” หรือมีกิจกรรมไม่ปกติเกิดขึ้นกับบัญชีของคุณ

WhatsApp มากับแผนการใหม่เป็นการเชิญเข้ากลุ่มที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ นอกเหนือจากการเชิญเข้ากลุ่มกิจกรรมต่างๆ ทั้ง FIFA World Cup หรือการให้พื้นที่ Cloud แบบฟรีๆ

แต่ Facebook ขึ้นชื่อเรื่องแผนการขโมยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ด้วยการใช้หน้าต่างล็อคอิน เพื่อหลอกให้ผู้ใช้กรอกและส่งข้อมูลให้กับแฮกเกอร์

ส่วน Microsoft มีการโจมตีผู้ใช้องค์กรมากที่สุด ด้วยจำนวนผู้ใช้ Office 365 Business ที่ใช้งานจริง 200 ล้านคนต่อเดือน รวมถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เช่น Skype, SharePoint และ OneDrive

Netflix พบ URL ปลอม มากกว่า 50% ที่ถูกตรวจจับ และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆตลอด 18 เดือนที่ผ่านมา

Author: Amer Owaida
Source:
https://www.welivesecurity.com/2020/02/14/paypal-remains-most-spoofed-brand-phishing-scams/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: