Windows

ช่องโหว่ใน VPN ทำให้หน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐฯโดนโจมตี

อาชญากรไซเบอร์เข้าถึงระบบสนับสนุนของการเลือกตั้ง ไม่มีหลักฐานการเข้าถึงข้อมูล FBI และ CISA กล่าว

อาชญากรไซเบอร์เข้าถึงระบบสนับสนุนของการเลือกตั้ง ไม่มีหลักฐานการเข้าถึงข้อมูล FBI และ CISA กล่าว

ช่องโหว่ใน Virtual Private Network (VPN) ของ Windows ถูกแฮกเกอร์นำไปใช้โจมตีหลายหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานเลือกตั้งที่เป็นเป้าหมายของอาชญกรไซเบอร์ที่พยายามจะทำลายความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งออนไลน์

เพื่อลดโอกาสในการถูกโจมตี CISA และ FBI แนะนำให้องค์กรอัพเดตระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ความปลอดภัย นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆควรเพิ่มความปลอดภัยด้วยการใช้ Multi-factor Authentication เมื่อใช้งาน VPN และรีเซ็ตรหัสผ่านบัญชีที่คาดว่าโดนแทรกซึม

Author: Amer Owaida
Source: https://www.welivesecurity.com/2020/10/13/attackers-chain-windows-vpn-flaws-target-us-government-agencies/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: