Cybersecurity Privacy

ใบหน้าของคุณถูกนำไปใช้บนโลกออนไลน์หรือไม่?

ในกรณีถูกล้วงข้อมูลการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือ PIN Code อาจทำได้ง่าย แต่การเปลี่ยนใบหน้าไม่ได้ง่ายแบบนั้น

เหตุการณ์ล้วงข้อมูลเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น การเปลี่ยน PIN หรือรหัสผ่านนั้นทำได้ง่ายก็จริง แต่มีสิ่งหนึ่งที่เรามองข้ามไปก็คือใบหน้าของเรา ผู้ให้บริการยืนยันตัวตนด้วยระบบชีวภาพ เช่น ใบหน้า ลายนิ้วมือ พวกเขาปกป้องข้อมูลของเราอย่างไร?

เพราะแม้แต่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภุมิของสหรัฐฯ ยังถูกขโมยข้อมูลชีวภาพไป แล้วผู้ให้บริการอื่นๆจะตกเป็นเหยื่อเหมือนกันหรือไม่? การยืนยันตัวตนแบบชีวภาพนั้นเป็นการตลาดที่ได้รับความนิยม

ผมมีกรณีศึกษาเมื่อเพื่อนของผมถูกระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานผิดพลาด และบันทึกว่าเสียชีวิต รู้หรือไม่ว่าเขาต้องเวลากว่า 20 ปี ในการแก้ไข เริ่มต้นจากติดต่อผู้ให้บริการว่าเธอยังไม่ตาย แต่การยืนยันด้วยเสียงไม่พอ และถูกนำข้อมูลไปกู้เงิน

Author: Cameron Camp
Source: https://www.welivesecurity.com/2020/10/06/had-face-stolen-lately-biometrics-data-breach/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: