Cybersecurity Privacy Scam

ธนาคารกลางของสหรัฐฯ (FED) เปิดเผยวิธีรับมือมิจฉาชีพ

การรับมือการปลอมแปลงตัวตนเพื่อทำธุรกรรมและใช้ยอดเครดิต

ธนาคารของสหรัฐฯ (FED) แนะนำสถาบันการเงินในสหรัฐฯเกี่ยวกับวิธีการลดความเสี่ยงในการฉ้อโกงการชำระเงิน จากการวิเคราะห์ของกลุ่ม Auriemma Group และข้อค้นพบว่า การฉ้อโกงด้วยการใช้ข้อมูลประจำตัวสร้างความเสียหายไปมากกว่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคิดเป็น 20% ของการสูญเสียเครดิตในปี 2016

มิจฉาชีพใช้ข้อมูลของผู้ใช้มาประกอบกันเพื่อสร้างตัวตนปลอมขึ้นมา หรือที่เรียกว่า Personally Identifiable Information (PII) เช่น ชื่อ หมายเลขประกันสังคม (SSN) และที่อยู่ พวกเขาตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของเป้าหมาย และนำมาใช้เอง

“ข้อมูลทั้งหมดนี้สามารถใช้เพื่อสร้างตัวตน เครดิต และนำไปใช้เพื่อกู้หรือใช้จ่าย ก่อนที่พวกเขาจะหายไปกับยอดเครดิตทั้งหมด และไม่จ่ายคืน” ธนาคารของสหรัฐฯเตือน

Mitigating Synthetic Identity Fraud in the U.S. Payment System” เอกสารเกี่ยวกับการฉ้อโกงการชำระเงิน

ทาง FED บอกว่าการคัดกรองชั้นเดียวอาจไม่พอ และต้องใช้การรวมเทคโนโลยีและการตรวจสอบด้วยคน เพื่อระบุกรณีที่เป็นข้อมูลปลอม

ผู้รับผิดชอบจำเป็นต้องมีวิธีหรือเทคโนโลยีในการแยกแยะข้อมูลจริงเท็จ และการยืนยันเจ้าของข้อมูล ความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน เพื่อลดจำนวนการฉ้แโกงให้น้อยที่สุด

Author: Amer Owaida
Source:
https://www.welivesecurity.com/2020/07/06/fed-shares-insight-how-combat-synthetic-identity-fraud/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: