Cybersecurity

พนักงานที่ Work From Home ส่วนใหญ่ไม่รู้หลักความปลอดภัยในการทำงานระยะไกล

พนักงานองค์กรที่ใช้งานอุปกรณ์โน๊ตบุ๊คและแล็บท็อปไม่ได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งาน

พนักงานองค์กรที่ใช้งานอุปกรณ์โน๊ตบุ๊คและแล็บท็อปไม่ได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งาน

เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้องค์กรทั่วโลกเปลี่ยนการทำงานมาเป็น Work From Home มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรภายในองค์กร แล้วการปรับเปลี่ยนกระทันหันก็มากับความเสี่ยง IBM ทำแบบสำรวจพบว่าพนักงานที่ทำงานผ่านแล็บท็อปเป็นความเสี่ยงขององค์กร แต่ไม่ใช่ความผิดของพวกเขา

จากการสำรวจพนักงานที่ Work From Home มากกว่า 2,000 คนในสหรัฐฯพบว่า 8 ใน 10 ของผู้ตอบแบบสอบถามมั่นใจว่าองค์กรสามารถปกป้องพวกเขาและระบบจากภัยคุกคามได้ แต่เกือบครึ่งของพนักงานไม่ได้อบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยมาก่อนที่จะเริ่มทำงานแบบ Work From Home

ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งบอกว่า ในสัปดาห์หนึ่งพวกเขาจะมีประชุมประมาณ 1-5 ครั้ง และมีถึง 20% ที่มีประชุม 6-10 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ไม่มีใครเข้าใจนโยบายความปลอดภัยในการประชุมออนไลน์

การประชุมออนไลน์มีความเสี่ยง เช่น การส่งไฟล์กันระหว่างประชุม หากผู้เข้าประชุมมีจำนวนมาก มีความเสี่ยงสูงที่จะมีคนเข้ามาแทรกแซงและขโมยไฟล์เหล่านั้น ดังนั้นการประชุมออนไลน์ควรมีข้อกำหนดดังนี้:

  • ไม่แสดงข้อมูลสำคัญผ่านหน้ากล้อง
  • ไม่ส่งไฟล์สำคัญผ่านการประชุม (ส่งในกลุ่มปิดแทน)
  • ตั้งรหัสการเข้าประชุม
  • ใช้ Waiting room เพื่อคัดกรองผู้เข้าประชุม
  • จำกัดไฟล์ที่ให้ส่งในห้องประชุม เช่น ไม่อนุญาตให้ส่งไฟล์ .EXE

Author: Amer Owaida
Source: https://www.welivesecurity.com/2020/06/23/most-remote-employees-use-personal-laptops-work/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: