Hacking

Bug Hunter หรือแฮกเกอร์ถูกกฎหมายเป็นอาชีพหลักได้หรือไม่?

รายได้ของแฮกเกอร์สูงขึ้นเป็นทวีคูณ จนสามารถทำเป็นอาชีพหลัก?

จากรายงาน 2020 Hacker Report ของ HackerOne บอกว่าแฮกเกอร์ถูกกฎหมายทำรายได้ไปมากกว่า 40 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2019 ทำให้งานแฮกเกอร์ถูกกฏหมายกลายเป็นที่น่าสนใจ และอดีตแฮกเกอร์ก็อาจกลับใจกลับมา

กลุ่ม Community แฮกเกอร์ถูกกฎหมายมีคนมากกว่า 6 แสนคนและมีสมาชิกใหม่ไม่ต่ำกว่า 850 คนต่อวัน ตั้งแต่ที่มีแฮกเกอร์ทำเงินได้มากกว่า 1 ล้านเหรียญ มากขึ้นมากว่าเมื่อปี 2018 ถึงสามเท่า

แต่กลับกันกับแบบสอบถามมีเพียง 22% ที่บอกว่าแฮกเกอร์เป็นอาชีพหลักได้ ในขณะที่คนอื่นๆคิดว่าเป็นอาชีพเสริม สอดคล้องกับผู้ตอบแบบสอบถาม 40% ทำงานหาช่องโหว่ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีเพียง 18% ที่ทำเป็นอาชีพหลัก

เหล่าแฮกเกอร์ถูกกฎหมายต่างต้องช่วยองค์กรมนการค้นหาช่องโหว่ แต่มีองค์กรถึง 2 ใน 3 ที่ไม่ยอมให้แฮกเกอร์เข้าไปด้วยเหตุผลต่างๆนาๆ 4 ใน 10 บอกว่าเป็นเรื่องของกฎหมาย 1 ใน 10 บอกว่าพวกเขาไม่มีช่องทางในการแจ้งช่องโหว่ หรือบางกรณีก็ไม่ตอบกลับรายงาน

ความท้าทายของการแฮกก็เป็นอีกเสน่ห์ของงานนี้ ใน Bug Bounty Program แฮกเกอร์สามารถเลือกบริษัทที่จะแฮก รัฐบาลก็เป็นอีกหน่วยงานที่ใช้บริการ ล่าสุดเป็นกองทัพอากาศ US Air Force

ทาง HackerOne พบแฮกเกอร์อายุต่ำกว่า 35 ปีมากขึ้นเป็นสองเท่า และจนถึงปัจจุบันมีช่องโหว่มากกว่า 150,000 ช่องโหว่ที่รายงานผ่านทาง HackerOne

Author: Amer Owaida
Source:
https://www.welivesecurity.com/2020/02/26/is-bug-hunting-viable-career-choice/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: