Cybersecurity Privacy Social Media Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET ในประเด็นต่างๆ เช่น สาเหตุหลักที่องค์กรโดนล้วงข้อมูล เทคโนโลยี Deepfake และแผนพัฒนาความเป็นส่วนตัวของ Facebook

เมื่อเราได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์ล้วงข้อมูล เรามักคิดว่าแฮกเกอร์ต้องใช้เครื่องมือเจาะระบบขั้นสูง แต่แท้จริงเกิดจากอะไร? และประเด็นความพร้อมของผู้ใช้กับเทคโนโลยี Deepfake กับแผนของ Facebook ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันการใช้ระบบ Facial Recognition ในทางที่ผิด

%d bloggers like this: