Cybersecurity

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับนักวิจัยความปลอดภัย Tony Anscombe

พูดคุยประเด็นความปลอดภัยกับนักวิจัยความปลอดภัยของ ESET กับการปล่อยชุดข้อมูล Collection #1 ก็รวบรวมมาจากเหตุการณ์ล้วงข้อมูลที่ผ่านๆมา

ประเด็นเรื่องการปล่อยอีเมลมากกว่า 773 ล้านอีเมล และรหัสผ่าน 21 ล้านรหัสผ่าน ลงบนอินเตอร์เน็ต ในชื่อ Collection #1 เป็นไฟล์ที่รวบรวมมาจากเหตุการณ์ล้วงข้อมูลคั้งที่ผ่านๆมา

%d bloggers like this: