Cybersecurity

CES: ระบบเมืองอัจฉริยะและความท้าทายของการรักษาความปลอดภัย

แนวโน้มของระบบเมืองอัจฉริยะในอนาคตและการดูแลรักษาความปลอดภัย

งาน CES ว่าด้วยเรื่องของระบบเมืองอัจฉริยะที่อาจจะใช้กันทั่วโลกในอนาคต ซึ่งก่อนหน้านี้เราพูดถึง ความปลอดภัยของยานยนต์ และความปลอดภัยของอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีมากมายเพื่อให้เกิดขึ้นจริง อย่างระบบไฟจราจรอัจฉริยะที่สามารถควบคุมผ่านศูนย์กลาง และระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยบนท้องถนน

เริ่มต้นจากการติดตั้งเซ็นเซอร์ตามจุดจราจร ทางเท้า และจุดอันตรายต่างๆ พร้อมออกมาตรการควบคุมระบบการจราจร อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเสาไฟฟ้าที่เป็นจุดที่ดีสำหรับการติดตั้ง Wi-Fi วัดอุณหภูมิ และติดเซ็นเซอร์อื่นๆ อย่างกล้องตรวจจับความเร็ว เพื่อทำให้เสาไฟฟ้าเป็นมากว่าสิ่งขัดหูขัดตา

สิ่งต่อมาที่ต้องพิจารณาก็คือ กฎหมาย โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้กระจายไปทั่วตัวเมือง

ปัญหาต่อมาที่ต้องเผชิญก็คือการบริหารบุคลากรและการจัดการ เพราะเทคโนโลยีอย่างเดียวอาจไม่เพียงกับความปลอดภัย แฮกเกอร์สามารถเจาะระบบเข้ามาเพื่อควบคุมทุกอย่างในเมืองได้ เหมือนที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ Fast & Furious ดังนั้นนึงจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เทคนิคฝีมือดีเข้ามาดูแล ก่อนที่จะมีเหคุการณ์ด้านความปลอดภัยเกิดขึ้น

สำหรับเมืองไหนที่มีความต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่จัดไว้ก็จำเป็นจะต้องผู้ดูแลพิเศษ เข้ามาดูแลข้อมูลไม่ให้รั่วไหล หรือส่งกระทบต่อระบบหลัก

ในเมืองทั่วไปสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คงเป็น ไฟติดครงทุกดวง น้ำไหล การจราจร ทั้งถนนและรถไฟ ภายใต้การดูแลของนักการเมืองและผู้บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เราหวังว่าระบบเมืองอัจฉริยะจะออกมาเป็นรูปร่างให้เห็นในเร็ววันนี้

Author: Cameron Camp
Source:
https://www.welivesecurity.com/2019/01/14/ces-smart-cities-securing-neighborhood/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: