Cybersecurity Top Stories

การล้วงข้อมูลหนึ่งครั้งสร้างความเสียหายให้องค์กรธุรกิจนานนับปี

องค์กรธุรกิจที่โดนล้วงข้อมูลอาจต้องแบกรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายปี

การล้วงข้อมูลสร้างความเสียหายรุนแรงต่อองค์กร ณ เวลาที่เกิด แต่ความเสียหายนั้นจะยังคงอยู่ไปอีกนาน

ผลสำรวจ Cost of a Data Breach ของ IBM ชี้ว่าความเสียหายโดยเฉลี่ยที่องค์กรได้รับจากการล้วงข้อมูลเพิ่มสูงขึ้น 12% ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดย IBM รวบรวมข้อมูลมากกว่า 500 องค์กรที่เผชิญกับเหตุการณ์ล้วงข้อมูลในปีที่ผ่านมา

ผลกระทบทางการเงินที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากปัจจัย 3 อย่าง ได้แก่ ผลกระทบทางการเงินต่อเนื่องจากเหตุการณ์ล้วงข้อมูล การสร้างชื่อเสียงที่ยากยิ่งขึ้น และความซับซ้อนในการแก้ปัญหาหลังถูกโจมตี

หลายองค์กรต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ อย่างเช่นองค์กรบัญชีรายใหญ่อย่าง Equifax ของสหรัฐฯ และสายการบิน British Airways กับเครือข่ายโรงแรม Marriott Starwood ของอังกฤษ

ทาง IBM และสถาบัน Ponemon Institute ตัดสินใจวิเคราะห์ผลกระทบระยะยาวจากการล้วงข้อมูล และพบว่าความเสียหายด้านการเงินที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปีแรก จะส่งผลกระทบต่อเนื่องในปีต่อๆไป

“โดยเฉลี่ยแล้ว 67% ของความเสียหายเป็นตัวเงินจากการล้วงข้อมูลจะเกิดขึ้นในปีแรก ตามมาด้วย 22% ในปีต่อมา และ 11% ในปีที่สาม ยกเว้นองค์กรจำพวกสถานพยาบาล องค์กรการเงิน พลังงาน และเภสัชกรรม จะได้รับผลกระทบในปีที่สองและสามมากกว่า”

Author: Tomáš Foltýn
Source:
https://www.welivesecurity.com/2019/07/24/data-breach-cost-fallout/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: