Cybersecurity News

CyberwarCon — ผลกระทบจากด้านมืดของโลกไซเบอร์

CyberwarCon วิเคราะห์การทำงานของแฮกเกอร์ที่มีต่อสังคมออนไลน์

งาน CyberwarCon เคยเป็นงานประชุมของแฮกเกอร์มาก่อน แต่ตอนนี้ผลกระทบที่แฮกเกอร์มีต่อสังคมรุนแรงขึ้น ดังนั้นงาน CyberwarCon จึงมีนักการเมืองและผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการเข้าร่วม

แม้งานจะไม่ได้อยู่เมืองแห่งเทคโนโลยีอย่าง Silicon Valley แต่ในครั้งนี้ที่งานจัดที่เมืองหลวงของสหรัฐฯอย่าง Washington D.C. นั้นสามารถสะท้อนความเป็นจริงออกมาได้อย่างถูกต้อง

เป้าหมายของงานนี้ก็คือค้นหาผลกระทบที่แท้จริงต่อสังคม และหาหนทางแก้ไขผู้ใช้อินเตอร์เน็ตนับล้านด้วยกฎหมายที่เป็นเหตุเป็นผลและเข้าถึงผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

นอกจากนี้ยังพยายามในการระบุตัวแฮกเกอร์ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วโลก และการปกป้องตัวเองจากคนเหล่านี้

ในงานนี้มีการพูดคุยเกี่ยวกับกลุ่มแฮกเกอร์ GreyEnergy ที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับระบบสำคัญๆ และกำลังขยายขอบเขตการโจมตีไปเรื่อยๆ

ที่งาน CyberwarCon หลังจากงานโชว์หลักจะมีห้องหลายห้องให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าไปพูดคุยและฟังข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมดิจิตอลจริงๆ ไม่ได้เป็นแผนการตลาดขององค์กรใดให้หลงประเด็น

Author: Cameron Camp
Source:
https://www.welivesecurity.com/2018/12/03/cyberwarcon-focusing-impact-cyber-badness/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: