Cybersecurity

ปกป้ององค์กรจากการโจมตีไซเบอร์ — งานยากสำหรับองค์กร

องค์กรในยุคดิจิตอลจะต้องป้องกันองค์กรจากการโจมตีไซเบอร์อย่างไร

Chief Technology Officer (CTO) หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของ ESET คุณ Juraj Malcho แนะนำวิธีการลดความเสี่ยงไซเบอร์ในองค์กร

ด้วยการเติบโตของโลกดิจิตอลและเหตุการณ์ความปลอดภัยไซเบอร์ที่มากขึ้น เนื่องจากช่องโหว่ของโปรแกรมก็มีมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งองค์กรก็ไม่ควรเพิกเฉย ดังนั้นการลงทุนในเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญ เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายเท่าที่เป็นไปได้

โดยเฉพาะองค์กรที่มีนโยบายให้พนักงานใช้อุปกรณ์ของตัวเองทำงานได้ (Bring Your Own Device — BYOD) และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Internet of Things — IoT) ในที่ทำงาน เพราะอุปกรณ์เหล่านี้มักเก็บข้อมูลสำคัญๆขององค์กรเอาไว้ และเป็นตัวแปรด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

ด้วยเหตุนี้องค์กรจะต้องตอบคำถามด้านความปลอดภัยอย่าง “อุปกรณ์ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยแล้วหรือไม่?” “เปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นแล้วหรือยัง” ซึ่งส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยง และอุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

แต่เนื่องด้วยความปลอดภัยไม่มีคำตอบไหนที่ใช้ได้ในทุกโจทย์ ต้องอาศัยเวลาในการสร้างความปลอดภัยในองค์กรขึ้นมาในแบบที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ

Author: Tomáš Foltýn
Source:
https://www.welivesecurity.com/2018/09/26/defending-your-company-from-cyberattack/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: