Cybersecurity Malware Video

สัปดาห์ความปลอดภัยกับ Tony Anscombe

ความปลอดภัยในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจาก ESET กับประเด็นของ แอปฯธุรกรรมปลอมใน Google Play และการแพร่กระจายเข้าสู่ยุโรปของ DanaBot

ทบทวนความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของ ESET คุณ Tony Anscombe กับหัวข้อ วิเคราะห์แอปฯการเงินปลอมใน Google Play กับงานวิจัยของ Lukas Stefanko และผลงานของ Research Team กับการค้นพบโทรจันธุรกรรม DanaBot ที่เริ่มแพร่กระจายไปยังฝั่งยุโรป

%d bloggers like this: