Cybercrime News Top Stories

Firefox จะแสดงคำเตือนบนเว็บไซต์ที่ถูกล้วงข้อมูลและให้ผู้ใช้ตรวจสอบ

Mozilla Firefox แจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ล้วงข้อมูลและเปิดใช้ผู้ใช้ตรวจสอบ

Mozilla Firefox เพิ่มฟีเจอร์สำหรับแจ้งเตือนผู้ใช้ที่เข้าใช้เว็บไซต์ที่เคยผ่านเหตุการณ์ล้วงข้อมูล คำเตือนเหล่านี้ออกแบบสำหรับผู้ใช้ที่กังวลเกี่ยวกับการล้วงข้อมูลและสามารถตรวจสอบการล้วงข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านอีเมล

Firefox Monitor เป็นบริการฟรี โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ Have I Been Pwned ที่เก็บข้อมูลเหตุการณ์ล้วงข้อมูลไว้ในที่เดียวของ Troy Hunt นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือน อีเมลที่ได้รับผลกระทบจากการล้วงข้อมูลครั้งต่างๆที่ผ่านมา โดยผู้ใช้สามารถลงทะเบียนอีเมลเพื่อตรวจสอบว่าตัวเองมีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ที่ถูกล้วงข้อมูลด้วยหรือไม่

ตอนนี้ผู้ใช้ Firefox ทุกคนจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ที่เคยผ่านการล้วงข้อมูล ภายในการแจ้งเตือนจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ล้วงข้อมูลครั้งนั้นๆ รวมถึงกระบวนการสำหรับตรวจสอบด้วยว่าคุณได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หรือไม่

โดยผู้ใข้สามารถเลือก Check Firefox Monitor เพื่อไปยังเว็บไซต์ Firefox Monitor เพื่อตรวจสอบ หรือเลือก Dismiss เพื่อปิดการแจ้ง หรือสามารถเลือก “never show Firefox Monitor alerts” ก็ได้

%d bloggers like this: