Cybersecurity Privacy Top Stories

Facebook และ Google เปิดให้ผู้ใช้จัดการข้อมูลส่วนตัวของตัวเอง

เนื่องด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูล GDPR ของยุโรป ทั้ง Facebook และ Google เปิดให้ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการข้อมูลของตัวเองได้

เนื่องด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูล GDPR ของยุโรป ทั้ง Facebook และ Google เปิดให้ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการข้อมูลของตัวเองได้

เดิมทีการตั้งค่าพื้นฐานหรือ Default Settings นั้นมักล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ โดยใช้คำศัพท์ที่มักทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิด และปิดบังการตั้งค่าบางอย่างที่พวกเขาไม่ต้องการให้เราปิด รวมถึงบางฟีเจอร์ที่เราต้องให้อนุญาตเข้าถึงและใช้งานข้อมูลจึงสามารถใช้งานได้

พูดง่ายๆว่า หากผู้ใช้ต้องการใช้ฟีเจอร์ของโซเชี่ยลมีเดีย จำเป็นต้องอนุญาตให้โซเชี่ยลมีเดียเป็นคนเก็บและใช้งานข้อมูล แต่ด้วยกฎหมายของ GDPR ทำให้ผู้ใช้มีสิทธิที่จะสั่งให้โซเชี่ยลมีเดียหรือองค์กรอื่นๆ ลบข้อมูลของเราหากไม่มีความจำเป็นต้องใช้

%d bloggers like this: