Cybersecurity

แนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของ AI จำเป็นต้องได้รับการควบคุม

อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนา AI มีมากกว่าการเข้ามาแย่งงานมนุษย์

ด้วยกระแสต่างๆของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Machine Learning (ML) ทั้งแนวโน้มการใช้งานในอนาคต แนวโน้มที่จะมาแทนที่แรงงานมนุษย์

ตอนนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ AI 26 คน จากมหาวิทยาลัย Oxford, Cambridge, Yale รวมทั้งหน่วยงาน OpenAI และ Electronic Frontier Foundation กำลังทำวิจัยเกี่ยวกับการนำ AI ไปใช้ในทางที่ผิด

ในรายงานของพวกเขาที่ชื่อว่า “The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation” ว่าด้วยเรื่องของการใช้ AI ในทางที่ผิดของแฮกเกอร์ในอนาคตอันใกล้นี้ หากได้รับการออกแบบการป้องกันที่เหมาะสม

เหล่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่า เทคโนโลยีหากอยู่ในมือของคนไม่ดี AI อาจเปลี่ยนรูปแบบของภัยคุกคามออกมาได้ 3 แบบขยายขอบเขตของภัยคุกคาม, สร้างภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ, และเปลี่ยนพฤติกรรมของภัยคุกคาม

การโจมตีไซเบอร์จะง่ายขึ้น

AI_cybersecurity-500x500

ด้วยความสามารถของระบบ AI ทำให้แฮกเกอร์สามารถนำมาประยุกต์ให้ AI ทำหน้าที่แทนแฮกเกอร์ อย่างการโจมตี Spear-Phishing โดยทำให้แฮกเกอร์ใช้เวลาน้อยลงเพื่อควบคุม

ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่การใช้งานและพัฒนา AI จะต้องถูกควบคุม นักวิจัยความปลอดภัยเรียกร้องให้ผู้ออกนโยบายทำงานร่วมกัยนักวิจัยความปลอดภัย, นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสังคมความปลอดภัยไซเบอร์มากขึ้น เพื่อรับมือกับการใช้งาน AI

Author: Tomáš Foltýn
Source:
https://www.welivesecurity.com/2018/03/02/rise-ai-needs-controlled/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: