News Top Stories

เกาหลีใต้แบนการซื้อขายสกุลเงินออนไลน์ (Cryptocurrency)

เกาหลีใต้สั่งห้ามซื้อขายสกุลเงินออนไลน์ หากไม่มีกระบวนการควบคุมตรวจสอบ

ประเทศเกาหลีใต้ประกาศแบนการใช้บัญชีไร้ตัวตนที่เอาไว้ใช้ในการซื้อขายสกุลเงินออนไลน์ โดยมีจุดประสงค์ว่าต้องการป้องกันการฟอกเงิน

โดยทาง Financial Services Commission (FSC) ของเกาหลีประกาศว่าคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา

เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีนักลงทุนสกุลเงินออนไลน์มากกว่า 2 ล้านคน หรือคิดเป็น 4% ของประชากร ถือว่ามากเป็นอันดับต้นๆของตลาดสกุลเงินออนไลน์

ประธานกลุ่มควบคุมการเงินของ FSC คุณ Kim Yong Beom ออกมาพูดว่านับตั้งแต่วันที่ 30 มกราคมนี้เป็นต้นไป การซื้อขายสกุลเงินออนไลน์โดยไม่มีชื่อเจ้าของบัญชีจะไม่ได้รับอนุญาต

โดยในนโยบายบอกว่าบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและชาวต่างชาติที่ไม่มีบัญชีภายในประเทศจะไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายสกุลเงินออนไลน์ เนื่องจากธนาคารจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลการซื้อขาย โดยเฉพาะการซื้อขายที่อาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม

Author: TOMÁŠ FOLTÝN
Source:
https://www.welivesecurity.com/2018/01/23/south-korea-moves-ban-anonymous-cryptocurrency-trading/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: