News

สถานพยาบาลและโรงพยาบาล ‘ไม่พอใจกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูล’

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลคนไข้ของสถานพยาบาลยังคงไม่เป็นที่น่าพอใจ

ในขณะที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจกับทางโรงพยาบาล ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนตัว แต่ทางโรงพยาบาลกลับไม่อาจรักษาความไว้วางใจเอาไว้ได้

จากผลวิจัยใหม่ของ Accenture พบว่า 84% ของผู้บริโภคให้ความไว้วางใจให้แพทย์หรือสถานพยาบาลเก็บรักษาข้อมูลของพวกเขา

แต่มีผู้ใช้บริการถึง 13% ที่เคยเผชิญกับเหตุการณ์ล้วงข้อมูล และมากกว่าครึ่ง(56%) ของ 13% นี้เคยโดนขโมยประวัติทางการแพทย์ มีถึง 13% ที่เปลี่ยนโรงพยาบาล และมี 27 หวังพึ่งวิธีทางกฎหมาย และอีก 18% ให้ทางตำรวจช่วยดูแล

แม้ว่า 94% ของสภานพยาบาลจะมีมาตรการในการป้องกัน 22% ใช้วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านและอีก 22% ใช้บริการปกป้องข้อูลส่วนตัว และมีอีก 19% ที่ใช้วิธีติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์

ทาง Accenture แถลงว่า “ถึงเวลาแล้วที่สถานพยาบาล โรงพยาบาลและองค์กรอื่นๆ ต้องมีแผนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในองค์กร ทั้งการป้องกัน ความยืดหยุด และการจัดการกับการล้วงข้อมูล”

งานวิจัยนี้เป็นของประเทศอังกฤษ แต่ทาง Accenture ก็มีรายงานว่าทางสหรัฐฯบอกว่า 26% ของชาวอเมริกันเคยถูกล้วงข้อมูลประวัติทางการแพทย์

คุณ Reza Chapman ผู้จัดการด้านความปลดอภัยไซเบอร์ของ Accenture บอกว่า “นอกจากสถานพยาบาลทั้งหลายต้องตื่นตัวกับการป้องกันข้อมูลส่วนตัว แต่ยังต้องตั้งองค์กรที่ช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์ล้วงข้อมูลด้วย”

Source: https://www.welivesecurity.com/2017/04/27/healthcare-providers-cannot-complacent-data-security/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: