Hacking News

นักศึกษาจาก North Carolina ขอสู้คดีล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของหนึ่งในสมาชิกอาวุโสของรัฐบาลสหรัฐฯ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ตกเป็นผู้ต้องหาสมคบคิดกับแฮกเกอร์ขโมยข้อมูลของสมาชิกอาวุโสของรัฐบาลสหรัฐ

Justin Liverman นักศึกษาจาก North Carolina สารภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสมาชิกอาวุโสของสหรัฐอเมริกาและครอบครัว

คุณ Liverman ต้องข้อหาบุกรุกความเป็นส่วนตัวและก่อกวนผู้เสียหาย ด้วยการแฮกอีเมล์ส่วนตัวของ CIA คุณ John Brennan จากรายงานของกระทรวงยุติธรรม

เขาทำงานออนไลน์ภายใต้ “D3f4ult” และมีส่วนกับกลุ่มแฮกเกอร์ชื่อว่า “Crackas with Attitude”

กลุ่มดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว อีเมล์ส่วนตัวของ Brennan บนเว็บไซต์ WikiLeaks เมื่อปี 2015 อัยการประมาณความเสียหายประมาณ 1.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

คุณ Liverman เผชิญกับบทลงโทษ 5 ปี ข้อหาบุกรุกข้อมูลของทางการ และนำไปเปิดเผยบนโลกออนไลน์ และยังส่งข้อความก่อกวนเจ้าของ

นอกจากนั้นยังมีการโทรก่อกวนด้วย

จากคำแนะนำจากทนายฝ่ายโจทก์ ให้สู้คดีด้วยการยอมรับข้อกล่าวหาเพื่อลดโทษ

ส่วนทนายฝ่ายจำเลย แนะนำให้หัวหน้า CIA นำความปลอดภัยเข้าสู่องค์กร เริ่มด้วยการเปิดการใช้งาน two-factor authentication เพื่อเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัย

%d bloggers like this: