News

Google อุดช่องโหว่ระบบการใช้ Internet Browsing

Google ประกาศใช้มาตรการใหม่สำหรับอุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในการท่องโลกอินเตอร์เน็ต เรียกว่า Safe Browsing Service

ถ้อยคำจากบล็อกความปลอดภัยของ คุณ Brooke Heinichen ผู้วางกลยุทธ์ของทีม Safe Browsing เขียนว่า Safe Browsing สามารถตรวจจับรูปแบบพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การทำลายกลไกการรักษาความปลอดภัย

Safe Browsing ใช้หลักการง่ายๆ ก็คือ แจ้งเตือนผู้ใช้หากพวกเขากำลังเข้าใช้เว็บไซต์ที่เป็นอันตราย ที่ทาง Google สามารถวินิจฉัยได้อย่าง มัลแวร์, ซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์, Phishing และภัยจากโลกออนไลน์

โดยการแจ้งเตือนจะอยู๋บนหน้าเว็บไซต์จนกว่าเว็บไซต์นั้นจะปฏิบัติการนโยบายของ Google

“แต่อย่างไรก็ตาม พวกเราสังเกตว่ามีเว็บไซต์จำนวนหนึ่งที่หยุดโจมตีผู้ใช้นานพอที่จะทำให้การแจ้งเตือนหายไป แล้วกลับมาโจมตีอีกครั้งแบบรุนแรงกว่าเดิม” คุณ Heinichen อธิบาย

“จากผลของช่องโหว่นี้ พวกเราจึงจัดการกับนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้ใช้”

เว็บไซต์ที่เปลี่ยนพฤติกรรมจากเป็นมิตรเป็นไม่เป็นมิตรในระยะเวลาสั้น จะถูกบรรจุลงไปในกลุ่ม Repeat Offenders ของ Google

คุณ Heinichen พูดเสริมว่า “เว็บไซต์ที่ถูกแฮกจะไม่ถูกบรรจุลงไปใน Repeat Offenders เพราะจะมีเพียงเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ที่ผิดต่อนโยบายเท่านั้นที่จะถูกบรรจุลงไป”

%d bloggers like this: